Leadership Team

Rahul Mutha

Rahul Mutha

Founder, CEO
Punam Mutha

Punam Mutha

Co-founder, President/COO

Vishal Chavan

Vishal Chavan

Sr. Vice President, AurusPay Product
Paresh Pachangrikar

Paresh Pachangrikar

Sr. Vice President, Digital Payments
 Parag Shirname

Parag Shirname

Vice President, Client Relations
Sarang Jadhav

Sarang Jadhav

Vice President, Products
Shweta Desai

Shweta Desai

Vice President, Quality Analyst
Anil Raina

Anil Raina

Vice President, Client Relations
Sumeet Mali

Sumeet Mali

Vice President, Client Relations
Pankaj Patil

Pankaj Patil

Vice President, India Operations
Rishi Soni

Rishi Soni

Vice President, Client Relations
Bobby Mathias

Bobby Mathias

Vice President, Client Relations
Mangesh Bhosale

Mangesh Bhosale

Sr. Director, Processor Certifications
Kapil Ojha

Kapil Ojha

Sr. Director, Products
Medha Dravid

Medha Dravid

Sr. Director, Security
Sumedha Naik

Sumedha Naik

Sr. Director, Wellness
Sivaramakrishna Polepalli

Sivaramakrishna Polepalli

Director, Infrastructure